Przejdź do treści

Raport bieżący nr 2/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późń. zm.), Zarząd FOTA S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 r.:

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 1 marca 2013 r.
  2. Jednostkowy raport roczny za 2012 r. – 30 kwietnia 2013 r.
  3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. – 30 kwietnia 2013 r.
  4. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
  5. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r.
  6. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd oświadcza, że Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego w związku z ujmowaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skonsolidowanym raporcie półrocznym odpowiednio kwartalnych i półrocznych informacji finansowych dotyczących danego okresu.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd oświadcza, że Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki  – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu