Przejdź do treści

Raport bieżący 1/2018

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:        

Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Marek Graliński postanowił o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (sygn. akt Km 7264/13) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 10 lipca 2013 roku (sygn. akt VI GCo 529/13).

Komornik Sądowy postanowił stwierdzić, że postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie umorzyło się z mocy samego prawa na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz postanowił zwrócić Bankowi tytuł wykonawczy ze sprawy egzekucyjnej prowadzonej pod sygnaturą akt Km 7264/13.

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.