Przejdź do treści

Raport bieżący nr 3/2013

Informacja na temat planowanych działań.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) informuje, że przyjął plan działań w celu poprawy efektywności działalności operacyjnej Spółki oraz zmiany pozycji strategicznej.

W ramach planu Spółka zamierza zrealizować projekty, których celem jest poprawa standardu obsługi aktualnych klientów oraz dotarcie z ofertą do nowych grup klientów. Planowane działania w celu poprawy standardu obsługi klientów zakładają między innymi zmianę podejścia do budowy oferty oraz zasad jej alokacji na poziomie placówki handlowej. Dotarcie do nowych grup klientów, związane jest z rozwojem oferty i zmianą formatu punktów sprzedaży.

Emitent podjął wielokierunkowe działania mające na celu pozyskanie dodatkowego kapitału na realizację przygotowanych projektów. W tym celu zawarto umowę z doradcą finansowym i inwestycyjnym.

Przyjęty pakiet działań obejmuje także restrukturyzację istniejącej sieci sprzedaży, w tym likwidację części punktów handlowych w początkowym jej okresie. Spółka dokonuje regularnej oceny swoich oddziałów pod kątem efektywnego wykorzystania przez nie dostępnych zasobów i zdolności do generowania wyników na oczekiwanym poziomie. W oparciu o ocenę efektywności Zarząd Spółki podjął decyzję o likwidacji części oddziałów. Uwolniony w ten sposób kapitał zostanie przeznaczony na realizację przygotowanych projektów w pozostałych punktach handlowych. Podstawowym efektem tego procesu ma być lepsza, tzn. zapewniająca wyższy zwrot alokacja istniejących zasobów Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki  – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu