Przejdź do treści

Raport bieżący nr 20/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZ FOTA S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Spółki FOTA S.A. (Spółka) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2013 r.

1. Bogdan i Lucyna Fota –  8.125.000 głosów, co stanowi 93,64% głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu Spółki i 73,59% ogólnej liczby głosów.
2. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty – 552.050 głosów, co stanowi 6,36% głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu Spółki i 5% ogólnej liczby głosów.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu