Przejdź do treści

Raport bieżący nr 22/2013

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał z Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: Bank) wypowiedzenie:
‒ umowy o kredyt obrotowy z 30 listopada 2006 roku,
‒ umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania z 1 kwietnia 2010 roku wraz z umową o kredyt obrotowy odnawialny na pokrycie wypłat z akredytyw z 1 kwietnia 2010 roku,
z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia jest wypowiedzenie umów kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A., co w ocenie Banku istotnie wpływa na możliwość regulowania przez Spółkę zobowiązań oraz zagraża możliwości kontynuacji działalności.

Wypowiedzenie ww. umów oznacza, że Spółka w terminie do 3 lipca 2013 roku zobowiązana jest do spłaty do Banku:
‒ 17.690.517,31 PLN,
‒ 69.576,40 EUR – co stanowi równowartość 301.599,78 PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień publikacji niniejszego raportu,
‒ 622.673,45 USD – co stanowi równowartość 2.069.704,28 PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień publikacji niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu