Przejdź do treści

Raport bieżący nr 24/2013

Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 70 pkt 1  Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, że dzisiaj otrzymał od Pionieer Pekao Investment Managment S.A. pismo następującej treści:

„I. Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,81% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki FOTA S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych

Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji
Data zdarzenia: 05.07.2013
Firma spółki: FOTA S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia

Stan posiadania przed zmianą udziału:

  • liczba posiadanych akcji – 558.672
  • udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 5,93%
  • liczba głosów z posiadanych akcji – 558.672
  • udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 5,06%

Stan posiadania po zmianie udziału:

  • liczba posiadanych akcji – 530.727
  • udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki – 5,64%
  • liczba głosów z posiadanych akcji – 530.727
  • udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 4,81%

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Inwestment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

II. PPIM, wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) zawiadamia, że akcjonariuszem posiadającym wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu