Przejdź do treści

Raport bieżący nr 25/2013

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa zawiadomienie opatrzone datą 11 lipca 2013 roku o wszczęciu przeciwko Spółce postępowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 7142/13) na kwotę 33.420.337,49 PLN (należność główna) na wniosek Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt 60/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 9 lipca 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 9 lipca 2013 roku (sygn. akt VI GCo 528/13).

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

W związku z powyższym Spółka podjęła działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów pozostałych wierzycieli. W ramach tych działań Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zawieszenie egzekucji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu