Przejdź do treści

Raport bieżący nr 26/2013

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął wiadomość o wszczęciu w stosunku do Spółki przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa postępowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 7264/13) na kwotę 20.761.482,40 PLN (należność główna) na wniosek Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt Nr.06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 10 lipca 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 10 lipca 2013 roku (sygn. akt VI GCo 529/13).

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.
W związku z powyższym Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów pozostałych wierzycieli.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu