Przejdź do treści

Raport bieżący nr 27/2013

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych i ustanowienie zastawu rejestrowego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, że wczoraj wpłynęła od spółki zależnej ART -GUM Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Kredytobiorca) informacja o otrzymaniu przez Kredytobiorcę podpisanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) aneksów do dwóch umów kredytowych. Aneksy opatrzone są datą 3 lipca 2013 r. i dotyczą umowy kredytu w rachunku bieżącym Nr 2010/280/DDF z dnia 9 sierpnia 2010r. oraz umowy kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym Nr 2010/282/DDF z dnia 9 sierpnia 2010 r.

Na podstawie aneksów, Kredytobiorca celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z ww. umów kredytowych, podpisał z Bankiem w dniu 3 lipca 2013 roku umowę zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych polskich) na stanowiących własność Kredytobiorcy towarach handlowych (rzeczach oznaczonych co do gatunku), których łączna wartości księgowa na dzień 19 czerwca 2013 roku wynosiła 24.164.429,65 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych polskich i sześćdziesiąt pięć groszy). Do czasu wydania przez sąd postanowienia o wpisie zastawu rejestrowego, przedmiotowe towary handlowe zostały przewłaszczone na rzecz Banku (wydanie postanowienia skutkuje zwrotnym przeniesieniem własności na Kredytobiorcę).

Kryterium uznania zawartych aneksów do umów kredytowych za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów, tj. łączna kwota udzielonych kredytów przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. wynosząca 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych) co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto wartość aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Emitent i Kredytobiorca informują, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i Kredytobiorcą oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nimi a Bankiem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu