Przejdź do treści

Raport bieżący nr 28/2013

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa Prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w Gdyni (Emitent) informuje, że dzisiaj otrzymał wiadomość o podjęciu w dniu 30 lipca 2013 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały o wyborze BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. ul. Grudzieniec 102, 60-621 Poznań jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta w 2013 r. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do zawarcia stosownej umowy.

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. figuruje na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3514.

Emitent nie korzystał dotychczas z usług BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.  w zakresie przeglądu i badania, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wybór nastąpił na podstawie §17 ust. 2 pkt 7 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu