Przejdź do treści

Raport bieżący nr 31/2013

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, że dzisiaj otrzymał od spółki zależnej ART -GUM Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Kredytobiorca) informację o zawarciu przez nią aneksów do dwóch umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Podpisane przez Bank aneksy wpłynęły do Kredytobiorcy w dniu dzisiejszym i opatrzone są datą 31 lipca 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/280/DDF z dnia 9 sierpnia 2010r.  Bank udziela  Kredytobiorcy limit kredytowy w rachunku bieżącym w niezmienionej wysokości 5.000.000,00 PLN z terminem spłaty w dniu 30 listopada 2013 r. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy, w szczególności dotyczy to zabezpieczeń spłaty kredytu ustanowionych na majątku Kredytobiorcy.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/282/DDF z dnia 9 sierpnia 2010 r. Bank udziela Kredytobiorcy limit odnawialnego kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym w wysokości 20.000.000,00 PLN w okresie do 31 października 2013 r. oraz 15.000.000,00 PLN w okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Ostatecznym terminem spłaty kredytu jest 30 listopada 2013 r. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy, w szczególności dotyczy to zabezpieczeń spłaty kredytu ustanowionych na majątku Kredytobiorcy.

Kryterium uznania zawartych umów kredytowych za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów, tj. łączna kwota udzielonych kredytów przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. wynoszący 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych) przekraczający 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent i Kredytobiorca informują, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i Kredytobiorcą oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nimi a Bankiem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu