Przejdź do treści

Raport bieżący nr 38/2013

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 6 września 2013 r.

Podstawa Prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 6 września 2013 roku.


UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Bogdana Fota.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 1 została podjęta.

UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 33/2013 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 7 sierpnia 2013 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 2 została podjęta.

UCHWAŁA nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„Zarząd Spółki składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

zastąpić nowym brzmieniem:
„Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 3 została podjęta.

UCHWAŁA nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia  tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 4 została podjęta.

UCHWAŁA nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.Na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalone na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 4 sierpnia 2013 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 5 została podjęta.

UCHWAŁA nr 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześciu).

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 6 została podjęta.

UCHWAŁA nr 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2  Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1
Z dniem 6 września 2013 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. Pana Michaela Kowalika.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 7 została podjęta.

UCHWAŁA nr 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2  Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1
Z dniem 6 września 2013 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. Pana Waldemara Dunajewskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 8 została podjęta.

UCHWAŁA nr 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2  Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1
Z dniem 6 września 2013 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. Pana Jakuba Kaczyńskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 9  została podjęta.

UCHWAŁA nr 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2  Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1
Z dniem 6 września 2013 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. Pana Arkadiusza Bakierzyńskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03 %; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 10 została podjęta.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu