Przejdź do treści

Raport bieżący nr 54/2013

Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą w dniu 22 listopada 2013r., na podstawie § 17 ust. 2 pkt 16 Statutu FOTA S.A., zgody na udzielenie prokury łącznej. Tym samym z dniem 22 listopada 2013 r. udzielono prokury łącznej Panu Bartłomiejowi Serek.

Pan Bartłomiej Serek jest absolwentem Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Akademia Morska w Gdyni), na którym w 1995 r. uzyskał tytuł licencjata, a następnie w 1997 r. uzyskał tytuł magistra. Ponadto w latach 2000-2003 r. zdobył kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) przy Central Europe Trust.

Zawodowo Pan Bartłomiej Serek od lat jest związany z finansami pracując dla grup kapitałowych. Rozpoczynając swoją drogę zawodową, w latach 2000-2003 pracował jako Specjalista ds. Inwestycji w Biurze Inwestycji Ergo Hestia S.A. zajmując się nadzorem właścicielskim, w tym analizami projektów inwestycyjnych, analizami ekonomiczno-kapitałowymi dla  Grupy kapitałowej, due diligence oraz sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów grupy. Następnie w latach 2003-2005 pełnił obowiązki Kontrolera Finansowego w spółce LPP S.A. (spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych) będąc początkowo  odpowiedzialnym za kontrolę podmiotów zależnych w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej (Litwa, Łotwa, Estonia, Czech, Węgry) a następnie za analizę, kontrolę oraz optymalizację kosztów spółki dominującej. Od listopada 2005 r. współpracował z międzynarodową korporacją VTS GROUP sp. z o.o. na stanowisku Corporate Financial Controller  w centrali Grupy VTS, tworząc dla spółek Grupy standardy finansowe w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej, zasady sprawozdawczości finansowej oraz zasady i standardy kontroli dla spółek Europy Centralnej i Wschodniej (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Indie). W 2009 r. Pan Bartłomiej Serek rozpoczął współpracę z PCC Intermodal S.A. (spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych) pełniąc obowiązki Doradcy Zarządu ds. Finansowych a następnie Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za całość spraw finansowych spółki,  współpracę z audytorami i instytucjami finansowymi, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną.

Od października  2013 r. Pan Bartłomiej Serek pełni funkcję Dyrektora ds. finansowych grupy kapitałowej Fota S.A. w upadłości układowej.

Pan Bartłomiej Serek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu