Przejdź do treści

Raport bieżący nr 56/2013

Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej („Emitent”) informuje, że w dniu 03 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4 w sprawie odwołania Pana Jakuba Foty z funkcji Wiceprezesa Zarządu FOTA S.A w upadłości układowej.

Jednocześnie w dniu 03 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Jakuba Fotę do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Pan Jakub Fota jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni gdzie w 2012 r. otrzymał licencjat z zarządzania. Zawodowo od lat związany jest z Emitentem pracując kolejno na stanowisku  przedstawiciela handlowego, pracownika kontroli wewnętrznej, a od stycznia 2013 r. odpowiedzialny był za rozwój sprzedaży za pośrednictwem nowych kanałów dystrybucyjnych.
Od 02 kwietnia 2013 r. do dnia 24 czerwca 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu FOTA S.A.,a następnie Wiceprezesa Zarządu FOTA S.A. (od dnia 13 września 2013 r. FOTA S.A. w upadłości układowej).
W latach 2003 – 2009 był członkiem Rady Nadzorczej FOTA S.A. W latach 2008 – 2011 był udziałowcem spółki Future Mind sp. z o.o. w Warszawie i jednocześnie członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż. W latach 2009 – 2011 był członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż w spółce eLOT Sp. z o.o. w Warszawie. Pan Jakub Fota był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu, motywacji. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Pan Jakub Fota prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą STREFA Jakub Fota z siedzibą w Sopocie. Działalność ta nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jakub Fota jest synem Pana Bogdana Foty i Pani Lucyny Foty, którzy łącznie posiadają 69% akcji Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jakub Fota nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A. w upadłości układowej, nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec FOTA S.A. w upadłości układowej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Michael Kowalik – Członek Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent