Przejdź do treści

Raport bieżący nr 57/2013

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2013 r. otrzymał od spółki zależnej ART -GUM Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Kredytobiorca) informację o zawarciu przez nią aneksów do dwóch umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Podpisane przez Bank aneksy wpłynęły do Kredytobiorcy w dniu 9 grudnia 2013 r.  i opatrzone są datą zawarcia 29 listopada 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/280/DDF z dnia 9 sierpnia 2010r.  Bank udziela  Kredytobiorcy limit kredytowy w rachunku bieżącym w niezmienionej wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z terminem spłaty w dniu 31 maja 2014 r. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/282/DDF z dnia 9 sierpnia 2010 r. Bank udziela Kredytobiorcy limit odnawialnego kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym w niezmienionej wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) z terminem spłaty w dniu 31 maja 2014 r. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy.

Kryterium uznania zawartych umów kredytowych za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów, tj. łączna kwota udzielonych kredytów przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. wynoszący 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) przekraczający 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent i Kredytobiorca informują, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i Kredytobiorcą oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nimi a Bankiem.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Jakub Fota- Prezes Zarządu
Michael Kowalik- Członek Zarządu