Przejdź do treści

Raport bieżący nr 58/2013

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął wiadomość o wszczęciu w stosunku do Spółki przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu postępowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 2582/13) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna) na wniosek Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank) w oparciu o dalszy drugi bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13).

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

W związku z powyższym Spółka poinformowała Tymczasowego Nadzorcę Sądowego Panią Dorotę Kowalewską, że podejmuje wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów i ochronę pozostałych wierzycieli, w szczególności poprze niezwłoczne złożenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W ocenie Spółki wszczęcie postępowania jest całkowicie niezasadne, albowiem postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce z wniosku Banku zostało zawieszone postanowieniem Sądu o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 26 września 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu