Przejdź do treści

Raport bieżący nr 63/2013

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w upadłości układowej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana) zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Tekst jednolity: Dz. U. 2005, nr 183, poz. 1538) o nabyciu 910 (słownie: dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela w ramach transakcji pozarynkowej (umowa cywilno-prawna).
Niniejszym w dniu 20 grudnia 2013 r. zawarto transakcję pozarynkową kupna 910 akcji Spółki po cenie jednostkowej 1,20 (słownie: jeden 20/100) PLN na łączną kwotę 1 092,00 (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt dwa) PLN.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu