Przejdź do treści

Raport bieżący nr 1/2014

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni zawiadomienie opatrzone datą 31 grudnia 2013 roku o wszczęciu przeciwko Spółce postępowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 1599/13) z wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24 dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (NKW GD1Y/00029994/1), na kwotę 17.626.913,37 PLN (należność główna) na wniosek Banku Zachodniego WBK S.A. (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 253/DRWA1/13) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 644/13).

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Wobec prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 13 września 2013 roku o powierzeniu Spółce sprawowania zarządu całym majątkiem (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 r.), Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów wierzycieli.
W ramach tych działań Spółka złoży w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zawieszenie egzekucji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu