Przejdź do treści

Raport bieżący nr 2/2014

Postanowienie w przedmiocie uchylenia czynności Komornika Sądowego o sporządzeniu planu podziału

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka ponownie powzięła informacje, iż Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarzutów Emitenta do planu podziału sporządzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marka Gralińskiego w sprawie o sygnaturze akt KM 7142/13 prowadzonej z wniosku wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz KM 7264/13 prowadzonej z wniosku wierzyciela Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie postanowił uchylić czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marka Gralińskiego w sprawie sygnaturze akt KM 7142/13 i KM 7264/13 w przedmiocie zawiadomienia z dnia 10 września 2013r. o sporządzeniu planu podziału kwoty 46 996,22 PLN. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 22/100 złotych)

Jednocześnie Emitent informuje, że niniejsze postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni nie jest prawomocne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu