Przejdź do treści

Raport bieżący nr 32/2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że powziął wiadomość, iż dnia 24 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 5 w sprawie wyboru BT&A Audyt i Doradztwo sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu (60-621) przy ul. Grudzieniec 102 jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014 r.,  jednoczesnym upoważniając Zarząd Emitenta do zawarcia stosownej umowy.

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. figuruje na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3514.

Emitent pragnie wskazać, iż korzystał z usług BT&A Audyt i Doradztwo sp. z o.o. w zakresie przeglądu i badania, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2013.

Wybór nastąpił na podstawie § 17 ust. 2 pkt 7 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent