Przejdź do treści

Raport bieżący nr 33/2014

Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 23 czerwca 2014 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marek Graliński zawiesił postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej: Bank) z dnia 11 czerwca 2014 roku w zakresie ustalenia i zajęcia wszystkich ruchomości Spółki na których Bank ma ustanowiony zastaw rejestrowy (nr poz. 943945).

Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 7142/13) zostało wszczęte z wniosku Banku w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt 60/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 9 lipca 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 9 lipca 2013 roku (sygn. akt VI GCo 528/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 13/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Bartłomiej Serek – Prokurent