Przejdź do treści

Raport bieżący nr 35/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 27 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent), niniejszym poniżej przekazuje treść uchwał, pojętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 27 czerwca 2014 roku, w tym o zmianie treści § 11 ust. 2 Statutu Emitenta.

Emitent pragnie wskazać, iż po sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej niezwłocznie przekaże jego treść w formie raportu bieżącego, natomiast zmiany wejdą w życie po zarejestrowaniu ich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Emitenta również zostanie przekazana w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po powzięciu przez Emitenta informacji w przedmiocie wydania postanowienia Sądu dotyczycącego powyższego wpisu.

UCHWAŁA nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna  w upadłości układowej w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Dariusza Brodeckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 1 została podjęta.

UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 26/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2014 roku. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 2 została podjęta.

UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:

a)     bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 183.410 tys. złotych;

b)    sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące stratę w wysokości 72.568 tys. złotych;

c)     rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;

d)    zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;

e)     informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 3  została podjęta.

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2013, obejmujące:

a)     skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 262.454 tys. złotych;

b)    sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące stratę w wysokości 63.977 tys. złotych;

c)     skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;

d)    skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;

e)     informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 4  została podjęta.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: pokrycia straty za rok 2013 

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2013 wynoszącą 72.568 tys. złotych (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 5  została podjęta.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 6 została podjęta.

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 7 została podjęta.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 8 została podjęta.

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA w upadłości układowej S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 9 została podjęta.

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej  w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 812.511; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 8,62%; łączna liczba głosów ważnych: 1.625.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 1.625.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 10 została podjęta.

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej  w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 11  została podjęta.

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej  w Gdyni udziela Panu Michaelowi Kowalikowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 12  została podjęta.

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej  w Gdyni udziela Panu Jakubowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 13 została podjęta.

UCHWAŁA nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej  w Gdyni udziela Panu Arkadiuszowi Bakierzyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 14  została podjęta.

UCHWAŁA nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej  w Gdyni udziela Panu Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 15 została podjęta.

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: zmiany § 11 ust. 2 Statutu FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia w § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodać punkt 3 w brzmieniu:

„3)   od dnia zarejestrowania zmiany Statutu uchwalonej w dniu 27 czerwca 2014 r. :

a)  Prezes Zarządu samodzielnie, lub

b)  dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub

c)  członek Zarządu łącznie z prokurentem, lub

d)  dwóch prokurentów działających łącznie, lub

e) prokurent samoistny działający samodzielnie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liccba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 16 została podjęta.

UCHWAŁA nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia  tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 17 została podjęta

Emitent pragnie poinformować, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej nie podjęło Uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013:

  1. Panu Pawłowi Gizickiemu (wg. projektu Uchwały nr 6),
  2. Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi (wg. projektu Uchwały nr 8),
  3. Panu Wojciechowi Kotarskiemu (wg. projekt Uchwały nr 9), oraz
  4. Panu Adrianowi Smeja (wg. projektu Uchwały nr 10). 

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Bartłomiej Serek – Prokurent