Przejdź do treści

Raport bieżący nr 36/2014K

Korekta raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.  – Ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta – AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 36/ 2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. nie podano dokładnej daty upłynięcia terminu na zgłoszenie wierzytelności w skutek ogłoszenia upadłości spółki zależnej od Emitenta. Mając na uwadze powyższe Emitent poniżej zamieszcza skorygowaną i pełną treść przedmiotowego raportu.

„Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.  informuje, że Spółka powzięła informacje, iż w dniu 3 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy (Powiatowy) w Nitrze, Słowacja po rozpoznaniu sprawy z wniosku AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o z siedzibą w Nitrze, Słowacja, numer identyfikacyjny: 34 152 750, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Nitrze, wkładka 2732/N (dalej: AUTOPRIMA SLOVAKIA lub Dłużnik) o ogłoszenie upadłości AUTOPRIMA SLOVAKIA obejmującej likwidację majątku dłużnika (dalej: Wniosek), postanowił:

  1. Ogłosić upadłość AUTOPRIMA SLOVAKIA;
  2. Ustanowić na syndyka masy upadłościowej dr prawa Miroslava Belicę, z siedzibą kancelarii w Nitrze, przy ul. Janka Kral`a 104, 949 01 Nitra, Słowacja;
  3. Wezwać wszystkich wierzycieli AUTOPRIMA SLOVAKIA do zgłoszenia swoich roszczeń, które nie są roszczeniami w stosunku do masy upadłościowej, w terminie 45 dni od daty ogłoszenia decyzji o wszczęciu postępowania upadłościowego (tj. od dnia 10 czerwca 2014 r.). Zgłoszenia należy składać w jednym egzemplarzu do syndyka masy upadłościowej i w jednym do Sądu Powiatowego Nitra. Wierzyciele mogą składać zgłoszenia również po tym terminie, jednakże w takim przypadku nie mogą korzystać z prawa głosowania i innych praw związanych ze zgłoszoną wierzytelnością. Zgłoszenie składa się na formularzu, którego wzór i dane w nim wpisywane, wraz z wyjaśnieniami, znajdują się w załącznikach nr 4 oraz 6 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej Dz.U. nr 665/2005, która wprowadza niektóre postanowienia ustawy Dz.U. nr 7/2005 o upadłości i restrukturyzacji. W postępowaniu                     niniejszym nie  będą uwzględniane zgłoszenia złożone sprzecznie z § 28 i § 29 ustawy Dz.U. nr 7/2005 o upadłości i restrukturyzacji oraz o zmianie i uzupełniniu niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. Termin składania zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, rozpoczyna się z dniem opublikowania postanowienia w Monitorze Gospodarczym;
  4. Nałożyć na syndyka (zarządcę) obowiązek informowania o postępowaniu upadłościowym wszystkich znanych wierzycieli dłużnika: AUTOPRIMA SLOVAKIA, którzy mają miejsce zamieszkania lub zarejestrowaną siedzibę w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, niż Republika Słowacka, zgodnie z rozdziałem 40 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.;
  5. Pouczyć  uczestników postępowania upadłościowego o prawie zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących bezstronności sędziego, wg § 14 ust.1 (słowackiego) kodeksu postępowania cywilnego. Sąd rozpatruje zastrzeżenie i podejmuje decyzję najpóźniej do końca terminu do zgłaszania wierzytelności. W związku z powyższym Sąd nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych po terminie;

Emitent pragnie wskazać, iż zgodnie z treścią orzeczenia wydanego przez Sędziego dr prawa Lubica Farkasova, na wyżej wymienione postanowienie nie przysługuje odwołanie. Natomiast za dzień doręczenia uznaje się dzień następujący po opublikowaniu postanowienia w Monitorze Gospodarczym.

Informacja w przedmiocie złożonego wniosku została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.

W ocenie Emitenta wszczęcie postępowania upadłościowego AUTOPRIMA SLOVAKIA nie będzie miało negatywnego wpływu na przyszłą sytuację Emitenta, w szczególności z uwagi na brak konieczności dalszego udzielania wsparcia finansowego dla AUTOPRIMA SLOVAKIA w przyszłości i nie przełoży się na bieżący wynik finansowy Emitenta, co w konsekwencji pozwoli przygotować się Emitentowi do spłaty Wierzycieli Emitenta w postępowaniu układowym.

Treść postanowienia Sądu Rejonowego (Powiatowego) w Nitrze z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt 32K/13/2014) opublikowana w Monitorze Gospodarczym w dniu 9 czerwca 2014 r. wraz z jego zwykłym (nieprzysięgłym) tłumaczeniem z języka słowackiego na język polski stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego raportu.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent

 

Pliki do pobrania

Raport bieżący 36 2014 K- ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta (APSK)

Raport bieżący 36 2014 K- ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta (APSK)-tłumaczenie