Przejdź do treści

Raport bieżący nr 37/2014

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje o wszczęciu w stosunku do Spółki przez Komornika Sądowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego kolejnego postępowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 6223/14) na kwotę na kwotę 1.819.886,73 PLN (należność główna) na wniosek Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej: Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 3 lutego 2014 roku (sygn. akt 4/2014) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 17 kwietnia 2014 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 14 kwietnia 2014 roku (sygn. akt VI GCo 189/14).

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

Wobec prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 13 września 2013 roku o powierzeniu Spółce sprawowania zarządu całym majątkiem (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 r.), Spółka podejmuje natychmiastowe działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów Wierzycieli.

W ramach tych działań Spółka w dniu dzisiejszym złoży w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zawieszenie egzekucji.

Emitent pragnie wskazać, iż przedmiotowe postępowanie w powyższej sprawie zostało już raz wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marka Gralińskiego z wniosku Banku w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 3 lutego 2014 roku (sygn. akt 4/2014) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 17 kwietnia 2014 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 14 kwietnia 2014 roku (sygn. akt VI GCo 189/14), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 roku, które następnie na wniosek Banku z dnia 21 maja 2014 roku zostało umorzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marka Gralińskiego, o czym również Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2014 z dnia 26 maja 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent