Przejdź do treści

Raport bieżący nr 39/2014

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasza Słomka zawiadomienie opatrzone datą 11 lipca 2014 roku o wszczęciu przeciwko Spółce postępowania egzekucyjnego (sygn. akt TS Km 1084/14) z nieruchomości położonej w Mirkowie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (WR1E/00046756/2), na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna) na wniosek Banku Handlowego w Warszawie (Bank) w oparciu o dalszy czwarty bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1072/13).

Jednocześnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka poinformował Emitenta, że zajęta nieruchomość pozostaje w zarządzie Spółki (Prezesa Zarządu Pana Jakuba Fota).

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

Wobec prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 13 września 2013 roku o powierzeniu Spółce sprawowania zarządu całym majątkiem (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 r.), Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów wierzycieli.

W ramach tych działań Spółka złoży w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zawieszenie egzekucji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent