Raport bieżący nr 50/2014

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, iż otrzymał od spółki zależnej ART -GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Kredytobiorca) informację o zawarciu przez nią aneksów do dwóch umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) oraz aneksu do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku na rzecz Banku. Podpisane przez Bank aneksy wpłynęły do Kredytobiorcy w dniu 20 sierpnia 2014 roku  i opatrzone są datą zawarcia  31 lipca 2014 roku.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/280/DDF z dnia 9 sierpnia 2010 roku  Bank udziela  Kredytobiorcy limit kredytowy w rachunku bieżącym w niezmienionej wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z terminem spłaty w dniu 31 maja 2015 roku.
W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/282/DDF z dnia 9 sierpnia 2010 roku Bank udziela Kredytobiorcy limit odnawialnego kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) w okresie do dnia 31 października 2014 roku.  Jednocześnie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 30 listopada 2014 roku limit odnawialnego kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym będzie wynosił kwotę 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zapasów magazynowych. Zgodnie z treścią aneksu termin spłaty upływa w dniu 30 listopada 2014 roku. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy.

Jednocześnie Emitent pragnie poinformować, iż zawarcie wyżej wymienionych aneksów wynika z podjętej przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej decyzji Pekao Faktoring sp. z o.o. w zakresie udzielenia spółce limitu faktoringowego w kwocie 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). Zawarcie aneksu do umowy kredytu Nr 2010/282/DDF podyktowane jest wspólnymi działaniami Banku i Kredytobiorcy zmierzającymi do kontynuacji finansowania ART-GUM sp. z o.o. w oparciu o istniejące produkty bankowe oraz w oparciu o udzielenie kredytobiorcy limitu faktoringowego przez Pekao Faktoring sp. z o.o. wysokości co najmniej 10.000.000 PLN.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy zastawu rejestrowego z dnia 3 lipca 2013 roku wartość księgowa na rzeczach objętych zastawem, a znajdujących się w zmienionych aneksem lokalizacjach według stanu na dzień 31 lipca 2014 roku wynosi 23.575.530,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 14/100). W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy.

Kryterium uznania zawartych umów kredytowych za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów, tj. łączna kwota udzielonych kredytów przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. wynoszący 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) przekraczający 10% kapitałów własnych Emitenta.

Emitent i Kredytobiorca informują, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i Kredytobiorcą oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nimi a Bankiem.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Jakub Fota- Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek- Prokurent