Przejdź do treści

Raport bieżący nr 51/2014

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy z wniosku Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie (Bank) z udziałem Emitenta o nadanie klauzuli wykonalności dalszemu tytułowi egzekucyjnemu postanowił zawiesić na postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzatę Jakubiak w sprawie KM 912/14 do czasu rozpoznania skargi Emitenta na postanowienie Referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1071/13) w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności dalszemu trzeciemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM).

Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 912/14) zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, w oparciu o dalszy trzeci bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia  28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1071/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 41/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż raportem bieżącym nr 48/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku Spółka podała do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy z wniosku Emitenta postanowił zawiesić na okres 3 miesięcy tj. do dnia 28 października 2014 r. postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Emitentowi wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzatę Jakubiak w sprawie KM 912/14 z wniosku Banku z nieruchomości położonej w Klaudynie, gmina Stare Babice, powiecie Warszawskim Zachodnim, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00087114/2.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent