Raport bieżący nr 52/2014

Postanowienie w przedmiocie częściowego uchylenia czynności Zastępców Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że Spółka powzięła informacje, iż Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny (Sąd) na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu skargi Emitenta na czynności Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego tj. asesora komorniczego Jakuba Kubik oraz Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego tj. asesora komorniczego Michała Iżel w sprawie o sygnaturze akt KM 492/14 postanowił uwzględnić w części skargę Emitenta i uchylić czynności Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego tj. asesora komorniczego Jakuba Kubik oraz Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego tj. asesora komorniczego Michała Iżel w sprawie o sygnaturze akt KM 492/14 prowadzonej z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postaci zajęcia ruchomości Spółki znajdujących się w magazynach trzech oddziałów objętych zastawem rejestrowym. W pozostałym zakresie Sąd oddalił skargę oraz wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zasądzając jednocześnie od Banku na rzecz Emitenta kwotę 75 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych polskich) tytułem zwrotu kosztów sądowych, wraz z obciążeniem Emitenta pozostałymi kosztami, uznając je za uiszczone.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. Informacja o wszczęciu wyżej wymienionego postępowania została podana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, które następnie zostało zawieszone na okres trzech miesięcy, co zostało przez Emitenta zakomunikowane raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku.

Pełna treść postanowienia Sądu jako skan, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent

Pliki do pobrania

Raport bieżący 52 2014 – załącznik nr 1_postanowienie SR VII Co 1281-14