Raport bieżący nr 54/2014

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 70 pkt 1  Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, iż wpłynęło do Spółki pismo pełnomocnika Państwa Lucyny Fota i Bogdana Fota o następującej treści:

„Działając w imieniu moich mocodawców na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa (Repertorium A nr 11898/2014) wypełniając obowiązki wynikające z treści art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz. U.  2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zbycia akcji spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) w ramach transakcji pozagiełdowych (poza sesyjnych) dokonanych w dniu 18 września 2014 roku, zmniejszył się stan posiadania akcji Spółki przez Państwa Lucynę Fota i Bogdana Fota o 6,38% ogólnej liczby akcji Spółki, a tym samym o 5,45% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zawarciem transakcji zbycia akcji Państwo Lucyna Fota i Bogdan Fota posiadali łącznie 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 69,03% udziału w ogólnej liczbie akcji Spółki i byli uprawnieni do 8.125.000 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 73,6% w ogólnej liczbie głosów.

W świetle powyższego na dzień 19 września 2014 r. Państwo Lucyna Fota i Bogdan Fota posiadają łącznie 5.900.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 62,6% udziału w ogólnej liczbie akcji. Akcje te uprawniają do 7.525.000 (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 68,15% ogólnej liczby głosów.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent