Przejdź do treści

Raport bieżący nr 55/2014

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż w dniu 15 września 2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy z wniosku Emitenta postanowił zawiesić na okres 3 miesięcy tj. do dnia

15 grudnia 2014 r. postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Jana Staszewskiego w sprawie KM 2650/14 Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej: Bank) z nieruchomości położonej w Gdańsku dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW GD1G/00180097/4.

Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 2650/14) zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, w oparciu w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt 06/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 12 grudnia 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1074/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 44/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent