Raport bieżący nr 56/2014

Zawiadomienie o złożeniu przez pełnomocnika działającego w imieniu Continental Opony Polska sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent) informuje, że powziął informacje,iż  pełnomocnik działający w imieniu spółki Continental Opony Polska sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) będącej wierzycielem spółki zależnej od Emitenta – ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (dalej: ART-GUM) złożył w dniu 8 września 2014 roku  w Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy VI Wydział w Bielsku-Białej (dalej: Sąd) wniosek o ogłoszenie upadłości ART-GUM sp. z o.o. bez wskazania rodzaju postępowania (dalej: Wniosek).

Emitent pragnie wskazać, iż Continental Opony Polska sp. z o.o. jako wieloletni kontrahent spółki zależnej od Emitenta, z którym współpraca przebiegała i przebiega w sposób właściwy dla standardów biznesowych, wskazał we wniosku, że podstawą jego złożenia były przesłanki postepowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu oraz fakt powstania zadłużenia spółki zależnej od Emitenta w stosunku do Continental Opony Polska sp. z o.o. w wymagalnej kwocie 4,5 mln PLN wraz ze wskazaniem, że ART-GUM nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań, które przekraczają majątek dłużnika.

W ocenie Zarządu Emitenta przesłanka postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu nie ma związku i wpływu na zaistniałe okoliczności, brak lub niewystarczający poziom majątku dłużnika względem kwoty zobowiązania jest stanowiskiem nieuzasadnionym oraz istnieją rozbieżności co do wysokości salda wzajemnych rozrachunków pomiędzy ART–GUM a Wnioskodawcą.

W ocenie Emitenta złożenie Wniosku jest całkowicie niezasadne i nie może znajdować uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym. Wnioskodawca oraz ART-GUM w dniu 8 sierpnia 2014 roku zawarły porozumienie dotyczące wzajemnych rozliczeń, oraz sposobu ich  potrącenia. Obecnie strony postępowania wzajemnie współpracują w zakresie ustalenia prawidłowego salda i jego rozliczenia .

Jednocześnie spółka ART-GUM otrzymała deklarację Wnioskodawcy, że po jak najszybszym dokonaniu wzajemnych potrąceń i rozliczeń, w tym ustalenia salda wzajemnych rozrachunków, które zostanie dokonane w ciągu  najbliższych kilku dni, Wniosek zostanie cofnięty.

Natomiast z uwagi na fakt wdrożenia procesu restrukturyzacyjnego w spółce ART-GUM, wszelkie kwestie zobowiązań są na bieżąco przez Zarząd ART. – GUM wyjaśniane i rozwiązywane polubownie. Wolą Zarządu Spółki ART-GUM działającego w dobrej wierze jest uniknięcie jakichkolwiek nieporozumień.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent