Raport bieżący nr 57/2014

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w upadłości układowej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana) oraz osoby blisko związanej z jego osobą (osoba zobowiązana) zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Tekst jednolity: Dz. U. 2005, nr 183, poz. 1538) o zbyciu łącznie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w ramach transakcji pozarynkowej (umowa cywilno-prawna).

Niniejszym w dniu 18 września 2014 r. zawarto transakcję pozarynkową sprzedaży łącznie 600.000 akcji Spółki po cenie jednostkowej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) na łączną kwotę 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) PLN.

Osoby zobowiązane nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent