Przejdź do treści

Raport bieżący nr 58/2014

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 70 pkt 1  Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, iż wpłynęło do Spółki zawiadomienie Prezesa Zarządu Ergomed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pana Filipa Sinkiewicza o następującej treści:

„Na podstawie ustawy z dn. 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w rozumieniu art. 69 ust.1 niniejszym zawiadamiam, iż w oparciu o transakcje umową cywilno – prawną, Spółka ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabyła w dniu 18 września 2014 r, 600.000 szt. akcji Emitenta.

W wyniku powyższej transakcji, liczba akcji w kapitale zakładowym oraz liczba głosów przysługujących ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie na WZA Emitenta przekroczyła 5%, a co za tym idzie – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w dniu 18 września 2014 r.

Przed ww. transakcją ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie nie posiadała akcji Fota S.A. w upadłości układowej.

Obecna liczba akcji Emitenta, posiadana przez ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie wynosi 600.000 akcji, co stanowi 6,37 % kapitału zakładowego Fota S.A. w upadłości układowej oraz uprawnia do 5,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie nie wyklucza w najbliższym czasie zwiększenia bądź zmniejszenia zaangażowania w spółce Emitenta.

Jednocześnie informuję, iż ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Fota S.A. w upadłości układowej.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent