Przejdź do treści

Raport bieżący nr 59/2014

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 70 pkt 1  Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, iż wpłynęło do Spółki zawiadomienie Prezesa Zarządu Ergomed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pana Filipa Sinkiewicza o następującej treści:

„Na podstawie ustawy z dn. 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w rozumieniu art. 69 ust.1 ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będąc akcjonariuszem Spółki Fota S.A. w upadłości układowej niniejszym zawiadamia, iż w ramach transakcji giełdowych, zbyła w dniu 23 września 2014 r, 320.060 szt. akcji Emitenta, a co za tym idzie liczba akcji w kapitale zakładowym oraz liczba głosów przysługujących ERGOMED sp. z o.o. na WZA Emitenta zeszła poniżej ustawowego progu udziału 5%.

Przed ww. transakcją ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie posiadała 555.000 szt. akcji Fota S.A. w upadłości układowej, co stanowi 5,89% kapitału zakładowego Fota S.A. w upadłości układowej oraz uprawniała do 5,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecna liczba akcji Emitenta, posiadana przez ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie wynosi 234.940 akcji, co stanowi 2,50 % kapitału zakładowego Fota S.A. w upadłości układowej oraz uprawnia do 2,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie nie wyklucza w najbliższym czasie zwiększenia bądź zmniejszenia zaangażowania w spółce Emitenta.

Jednocześnie informuję, iż ERGOMED sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Fota S.A. w upadłości układowej.

Nie występują osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent