Przejdź do treści

Raport bieżący nr 70/2014

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 roku sprawy na posiedzeniu niejawnym ze skargi Emitenta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w przedmiocie

zajęć ruchomości, zarzucając mu popełnienie szeregu nieprawidłowości przy ich dokonaniu, postanowił zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha w sprawie KM 2582/13 wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w zakresie egzekucji z ruchomości do czasu rozpoznania skargi na czynności komornika (sygn. akt VII Co 3848/14).

Jednocześnie Emitent informuje, że niniejsze postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni nie jest prawomocne.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na wniosek Banku Handlowego w Warszawie S.A. w oparciu o dalszy drugi bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13) o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 58/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku i jest następstwem wypowiedzenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. umowy o limit wierzytelności.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent