Przejdź do treści

Raport bieżący nr 71/2014

Informacja w przedmiocie zwrotu przez Komornika Sądowego kwot zajętych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że Spółka powzięła informacje, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marek Graliński (Komornik) zwrócił do masy upadłości Emitenta środki pieniężne w łącznej kwocie 3 702.442,10 PLN (słownie: trzy miliony siedemset dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa 10/100 złotych polskich) zajęte na rachunkach bankowych prowadzonych w ING Bank Polski S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z postępowaniem egzekucyjnym KM 7142/13 podjętym na wniosek wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent