Przejdź do treści

Raport bieżący nr 74/2014

Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 70 pkt 1  Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, iż wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Spółki NEWCREDIT OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia o następującej treści:

„Działając w imieniu Spółki Newcredit OÜ, która jest akcjonariuszem Spółki Fota S.A. w upadłości układowej, na podstawie art. 69 ust 1. Ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania i instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o:

  1. Obniżeniu ustawowego progu udziału 5 % w ogólnej liczbie głosów dla akcji Fota S.A. w upadłości układowej w wyniku zbycia 568.599 szt. akcji Emitenta w dniu 26.11.2014 r. podczas sesji giełdowych.
  2. Przed ww. transakcją Newcredit OÜ posiadała 568.599 szt. akcji Fota S.A. w upadłości układowej.
  3. W związku ze zbyciem akcji Emitenta Newcredit OÜ nie posiada akcji .
  4. Newcredit OÜ nie wyklucza w najbliższym czasie zwiększenia bądź zmniejszenia zaangażowania w spółce Emitenta.
  5. Nie występują inne podmioty zależne posiadające akcje Fota S.A. w upadłości układowej.
  6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent