Przejdź do treści

Raport bieżący nr 75/2014

Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego  o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że powziął informacje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VI Gospodarczy (Sąd)  po rozpoznaniu sprawy z powództwa wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie (Bank) postanowił zmienić postanowienie Referendarza Sądowego Sadu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. akt VI GCo 1074/13) o nadaniu klauzuli wykonalności w ten sposób, że nadał dalszemu szóstemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu  (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) wystawionemu przez Bank przeciwko Emitentowi sądową klauzulę wykonalności co do świadczenia pieniężnego objętego tym tytułem – z ograniczeniem egzekucji do kwoty 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych 0/100) celem wszczęcia egzekucji komorniczej z obciążonej hipoteką umowną łączną kaucyjną nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (GD1G/00180097/4), a w pozostałym zakresie postanowienie Referendarza Sądowego utrzymać w mocy.

Postępowanie egzekucyjne wszczęte z wnioski Banku z nieruchomości położonej w Gdańsku dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW GD1G/00180097/4 zostało zawieszone na okres 3 miesięcy tj. do dnia 15 grudnia 2014 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 22 września 2014 roku.

Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 2650/14) zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, w oparciu w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt 06/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 12 grudnia 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1074/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 44/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent