Przejdź do treści

Raport bieżący nr 77/2014

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej […], zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej[…]. Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości przekazana została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2014 r. a jej treść brzmiała następująco:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes  Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) podjął informacje o spełnieniu warunków niezbędnych w przedmiocie prowadzonych negocjacji dotyczących zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.) przez co Emitent postanawia opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunków finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego  oraz do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Następnie dnia 31 marca 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o  ponownym opóźnieniu, a jej treść brzmiała następująco:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes  Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67, poz. 476) w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 25 lutego 2014 r., mając na uwadze prowadzone negocjacje dotyczące zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.), Emitent informuje, że nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie jej do publicznej wiadomości.

Wobec braku definitywnego zakończenia procesu negocjacyjnego podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach jak i samym procesie negocjacyjnym, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nadal podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać ponownie opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Jednocześnie, w dniu 5 maja 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu, a jej treść brzmiała następująco:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes  Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67, poz. 476) w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 25 lutego 2014 r., oraz 31 marca 2014 r. mając na uwadze prowadzone negocjacje dotyczące zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.), Emitent informuje, że nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie jej do publicznej wiadomości.

Wobec braku definitywnego zakończenia procesu negocjacyjnego do dnia dzisiejszego, podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach jak i samym procesie negocjacyjnym, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nadal podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać ponownie opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej do dnia 5 czerwca 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Następnie dnia 5 czerwca 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu, a jej treść brzmiała następująco:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes  Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67, poz. 476) w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 25 lutego 2014 r., 31 marca 2014 r., oraz 5 maja 2014 r.  mając na uwadze prowadzone zaawansowane negocjacje dotyczące zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.), Emitent informuje, że nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie jej do publicznej wiadomości.

Wobec braku definitywnego zakończenia procesu negocjacyjnego do dnia dzisiejszego, podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach jak i samym procesie negocjacyjnym, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nadal podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać ponownie opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 7 lipca 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

W dniu 7 lipca 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu a jej treść brzmiała następująco:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes  Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67, poz. 476) w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 25 lutego 2014 r., 31 marca 2014 r.,5 maja 2014 r. oraz 5 czerwca 2014 r.  mając na uwadze prowadzone zaawansowane negocjacje dotyczące zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.), Emitent informuje, że nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie jej do publicznej wiadomości.

Wobec braku definitywnego zakończenia procesu negocjacyjnego do dnia dzisiejszego, podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach jak i samym procesie negocjacyjnym, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nadal podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać ponownie opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Następnie dnia 29 sierpnia 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu, a jej treść brzmiała następująco:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes  Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67, poz. 476) w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 25 lutego 2014 r., 31 marca 2014 r.,5 maja 2014 r. oraz 5 czerwca 2014 r. i 7 lipca 2014 r.  mając na uwadze nadal prowadzone zaawansowane negocjacje oraz proces uzyskania wszelkich zgód na dokonanie transakcji w przedmiocie zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.), Emitent informuje, że nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie jej do publicznej wiadomości.

Wobec braku definitywnego zakończenia nadal trwającego procesu negocjacyjnego do dnia dzisiejszego, podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach jak i samym procesie negocjacyjnym, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nadal podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać ponownie opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 31 października 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

W dniu 31 października 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu, a jej treść brzmiała następująco:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes  Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem  przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67, poz. 476) w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 25 lutego 2014 r., 31 marca 2014 r.,5 maja 2014 r. oraz 5 czerwca 2014 r. , 7 lipca 2014 r. 
i 29 sierpnia 2014 r.  mając na uwadze nadal prowadzone dalece zaawansowane negocjacje oraz proces uzyskania wszelkich zgód na dokonanie transakcji w przedmiocie zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.), Emitent informuje, że nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie jej do publicznej wiadomości.

Wobec braku definitywnego zakończenia trwającego procesu negocjacyjnego do dnia dzisiejszego, podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach jak i samym procesie negocjacyjnym, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nadal podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać ponownie opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Mając na względzie powyższe Emitent podaje do publicznej wiadomości i informuje, iż negocjacje biznesowe prowadzone z potencjalnym nabywcą 99,5 % udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej od Emitenta, która jako osoba fizyczna nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych zostały zakończone, z uwagi na fakt, iż nie doprowadziły do finalnego uzgodnienia przez strony satysfakcjonujących warunków współpracy, w tym warunków finansowych. Strony negocjacji rozważają możliwość powrotu do prowadzonych rozmów w przyszłości. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Emitent nie dąży do zawarcia umowy zbycia 99,5 % udziałów w kapitale zakładowym spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.

Należy podkreślić, iż negocjacje nie spowodowały powstania u Emitenta jakichkolwiek wiążących zobowiązań, w szczególności w sferze aktywów i pasywów, natomiast przystąpienie do negocjacji miało na celu ochronę Wierzycieli Emitenta w toczącym się postępowaniu układowym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent