Przejdź do treści

Raport bieżący nr 78/2014

Utrata kontroli nad spółką zależną od Emitenta – ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach

Podstawa prawna:
1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego 69/2014 z dnia 17 października 2014 roku dotyczącego poziomu zaangażowania Emitenta w spółce zależnej, które zostało zmniejszone poniżej 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz w głosach na Zgromadzeniu Wspólników ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (dalej: ART-GUM) czyniąc spółkę z zależnej na spółkę stowarzyszoną wg. MSR informuje, że na dzień 31 grudnia 2014 roku nie sprawuje bezpośredniej ani pośredniej kontroli oraz nie posiada bezpośredniego i pośredniego ani decydującego wpływu na ART-GUM.

Wobec powyższego Emitent na dzień 31 grudnia 2014 roku uznaje i podaje do publicznej wiadomości, że  nie jest uprzywilejowany i nie dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników ART-GUM, nie jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu
ART-GUM, nie jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej ART-GUM, członkowie zarządu ART-GUM nie stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej. Jednocześnie Emitent nie wywiera decydującego wpływu na działalność spółki ART-GUM, w szczególności na podstawie umów o których mowa w art. 7 ustawy kodeks spółek handlowych
(Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Jednocześnie Emitent uznaje ART-GUM za spółkę powiązaną/stowarzyszoną wg. MSR, gdyż dysponuje bezpośrednio 37,5 % głosów na jej zgromadzeniu wspólników, jednakże bez sprawowania faktycznej kontroli nad tym podmiotem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent