Raport bieżący nr 20/2015

Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wraz z informacją o umorzeniu egzekucji z ruchomości

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż na wniosek wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank)  Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Lucyna Zielonka dnia 16 lipca 2015 roku postanowiła podjąć zawieszone postepowanie egzekucyjne w sprawie
o sygn. akt Km 492/14 wobec prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie VII Co 1154/14.

Jednocześnie na wniosek Banku Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Lucyna Zielonka dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie o sygn. akt Km 492/14  postanowiła o umorzeniu egzekucji z ruchomości tj. towarów handlowych znajdujących się w magazynie marketingowym Spółki.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu