Raport bieżący nr 21/2015

Postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego spółki stowarzyszonej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Mając na uwadze treść raportu bieżącego nr 78/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w przedmiocie uznania na dzień 31 grudnia 2014 roku spółki Art-Gum sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach jako spółki stowarzyszonej wg. MSR/ MSSF w wyniku utraty kontroli, Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że Spółka powzięła informacje poufną, iż w dniu 30 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VI Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy z wniosku Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, Bridgestone Sales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Pekao S.A.) o ogłoszenie upadłości spółki stowarzyszonej Art-Gum sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (dalej: Art-Gum) obejmującej likwidację majątku dłużnika (dalej: Wniosek), postanowił:

  1. Ogłosić upadłość Art-Gum w celu likwidacji majątku dłużnika;
  2. Wezwać wszystkich wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi;
  3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej by w terminie 2 miesięcy od daty obwieszczenia zgłosiły swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  4. Sędzią Komisarzem wyznaczyć SSR Bernardettę Różańską;
  5. Syndykiem masy upadłości wyznaczyć Piotra Ligusa;

Emitent pragnie wskazać, iż wszczęcie postępowania upadłościowego Art-Gum nie ma negatywnego wpływu na sytuację Emitenta, w szczególności z uwagi na dokonanie uprzednio właściwych odpisów aktualizujących i kwalifikację dłużnej spółki jako podmiotu stowarzyszonego wg. MSR/ MSSF na dzień 31 grudnia 2014 roku. Postępowanie upadłościowe nie przełoży się na bieżący wynik finansowy Emitenta, co w konsekwencji pozwoli przygotować się Emitentowi do spłaty Wierzycieli Emitenta w postępowaniu układowym. Jednocześnie Emitent zgodnie z treścią otrzymanego postanowienia uprawomocnionego dnia 19 sierpnia 2015 roku, w celu ochrony Wierzycieli Fota S.A. w upadłości układowej zgłosi swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi jakie mu przysługują wobec dłużnej spółki Art-Gum.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu