Raport bieżący nr 22/2015

Informacja w przedmiocie działań restrukturyzacyjnych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Mając na uwadze treść art. 154 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 z późn.zm) wypełniając obowiązki informacyjne
w przedmiocie informacji dotyczącej  bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, cenotwórczej i precyzyjnej, a wskazującej na okoliczności które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu okoliczności i zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych bądź odnosi się do zdarzeń przyszłych Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) umożliwiając inwestorom rzetelną ocenę potencjalnego wpływu okoliczności i zdarzeń na cenę lub wartość instrumentu finansowego Emitenta informuje, że w związku z zamiarem przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki planów rozwoju strategii reorganizacji działalności Spółki i jej głównych kanałów dystrybucji, które będą realizowane w ciągu najbliższych kilku lat, a dokonywane w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego, prowadząc szereg działań zmierzających do  poprawy efektywności działalności Emitenta,  uruchomiono nowy model sprzedaży polegający na bezpośrednim oferowaniu i dostarczaniu towarów handlowych Emitenta klientowi końcowemu bezpośrednio z magazynu centralnego. Tym samym dalszy rozwój wdrażanego nowego modelu sprzedaży ma na celu ograniczenie kosztów działalności oraz optymalizację procesów biznesowych, zmierzających do poprawy efektywności zarządzania majątkiem obrotowym, zwiększając jednocześnie dostępność towaru dla klientów końcowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu