Raport bieżący nr 26/2015

Zobowiązanie Sądu w przedmiocie obwieszczenia  i ogłoszenia sporządzonej listy wierzytelności

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy (dalej: Sąd) w ramach toczącego się postępowania upadłościowego o sygn. akt VI GUp18/13 zarządzeniem Sędziego z dnia 30 września 2015 roku zobowiązał Nadzorcę Sądowego do obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz do zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz dzienniku o zasięgu krajowym o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Emitenta wraz z podaniem informacji o możliwości przeglądania listy w sekretariacie Sądu wraz z podaniem informacji o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na sporządzonej liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania zgłoszonej wierzytelności, bądź  w przypadku omowy uznania wierzytelności o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez Emitenta, o ile projekt nie jest zgodny z wnioskami lub oświadczeniami, w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Emitent pragnie wskazać, iż obwieszczenie przez Nadzorcę Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności jest kolejnym etapem toczącego się postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 40/2013 z dnia 13 września 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu