Raport bieżący nr 27/2015

Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 października 2015 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Nr 199 (4830) ukazało się obwieszczenie [BMSiG-15787/2015], iż Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Emitenta (sygn. akt VI GUp 18/13), zawiadamia
o sporządzeniu przez  Nadzorcę Sądowego listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Emitenta i przekazaniu jej Sędziemu Komisarzowi. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu.

Sprzeciw może złożyć każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności ten wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, a ponadto sprzeciw może złożyć Spółka, o ile projekt listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

Emitent pragnie wskazać, iż obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności jest kolejnym etapem toczącego się postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,o wszczęciu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 40/2013 z dnia 13 września 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu