Przejdź do treści

Raport bieżący nr 30/2015

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 22 października 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent), niniejszym poniżej przekazuje treść uchwał, pojętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 22 października 2015 roku.


UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna  w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Dariusza Brodeckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 1 została podjęta.


UCHWAŁA nr 2

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni


w sprawie:przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 23/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu
10 września 2015 roku.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 2 została podjęta.


UCHWAŁA nr 3

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: przedstawienia i omówienia przez Zarząd możliwości oraz działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji i objęcia ich poprzez subskrypcję prywatną pokrytą aportem nieruchomości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu rekomenduje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki  w drodze emisji nowych akcji
i objęcia ich poprzez subskrypcję prywatną pokrytą wkładem pieniężnym lub niepieniężnym lub
w sposób mieszany.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 3 została podjęta.

UCHWAŁA nr 4

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: przedstawienia i omówienia przez Zarząd możliwości oraz działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki poprzez konwersję wierzytelności na akcje

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu rekomenduje i upoważnia Zarząd od podjęcia wszelkich działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki  poprzez konwersję wierzytelności na akcje, a tym samym redukcję zadłużenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 4 została podjęta.

UCHWAŁA nr 5

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: dalszego istnienia spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni stosownie do treści art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec przesłanek dotyczących sporządzonego przez Zarząd ostatniego  bilansu Spółki wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego po zapoznaniu się
z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, o zgłoszonych w tym postępowaniu propozycjach układowych oraz po wysłuchaniu  stanowiska Zarządu, co do proponowanego przez niego planu naprawy sytuacji finansowej Spółki – mając na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli Spółki, postanawia kontynuować działalność
i istnienie Spółki oraz nie otwierać jej likwidacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.

Uchwała nr 5 została podjęta.

Emitent pragnie poinformować, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu