Przejdź do treści

Raport bieżący nr 31/2015

Informacja o wyznaczeniu terminu czynności egzekucyjnych

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Lucyna Zielonka wobec podjętego, a uprzednio zawieszonego postepowania egzekucyjnego o sygn. akt Km 492/14 wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu (Bank) na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr BTE 254/DRWA1/13 z dnia 16 lipca 2013 r. z ruchomości objętych zastawem rejestrowym, obwieściła o pierwszej licytacji ruchomości należących do Emitenta wyznaczonej na dzień 3 grudnia 2015 roku o łącznej wartości szacunkowej brutto 438.927,62 PLN oraz 10 grudnia 2015 roku o łącznej wartości szacunkowej brutto 828.644,12 PLN.

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Lucyna Zielonka w sprawie o sygn. akt Km 492/14  wskazała, iż pełna lista ruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komorniczej a suma wywołania wynosi 75% oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, a stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Jednocześnie poinformowano Spółkę, iż licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. Informacja o wszczęciu wyżej wymienionego postępowania została podana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 14 marca 2014 roku. Wobec prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 13 września 2013 roku o powierzeniu Spółce sprawowania zarządu całym majątkiem (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 r.), Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów Wierzycieli. Mając na uwadze powyższe Emitent niezwłocznie złoży skargę na czynności komornika sądowego z powodu całkowitej bezzasadności prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu