Przejdź do treści

Raport bieżący nr 32/2015

Postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (Sąd) który po rozpoznaniu sprawy w dniu 23 października 2015 roku na posiedzeniu niejawnym z wniosków trzech wierzycieli pozaukładowych tj. Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postepowanie obejmujące likwidację majątku postanowił oddalić wniosek.

Emitent pragnie wskazać, iż informacje w przedmiocie złożonego wniosku Raiffeisen Bank Polska S.A., Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A., Emitent podał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku oraz treścią raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 18 września 2015 roku.

Pełna treść postanowienia Sądu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 32 2015 – załącznik nr 1_postanowienie Sądu oddalające wniosek o zmianę postępowania upadłościowego wierzycieli pozaukładowych