Przejdź do treści

Raport bieżący nr 36/2015

Odwołanie czynności egzekucyjnych

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 27 października 2015 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Lucyna Zielonka wobec podjętego, a uprzednio zawieszonego postepowania egzekucyjnego o sygn. akt Km 492/14 wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu (Bank) na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr BTE 254/DRWA1/13 z dnia 16 lipca 2013 r. z ruchomości objętych zastawem rejestrowym odwołała pierwszą licytację ruchomości należących do Emitenta wyznaczoną na dzień 3 grudnia 2015 roku o łącznej wartości szacunkowej brutto 438.927,62 PLN, wobec rozbieżności dotyczących zajęcia ruchomości zgodnie z protokołu zajęcia, a przedmiotem zastawu rejestrowego.

W ocenie Emitenta wyżej wspomniane rozbieżności są okolicznościami spoczywającymi po stronie organu egzekucyjnego, a nie samej Spółki, co wielokrotnie Spółka sygnalizowała w trakcie trwania postępowania.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. Informacja o wszczęciu wyżej wymienionego postępowania została podana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 14 marca 2014 roku.

Wobec prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 13 września 2013 roku o powierzeniu Spółce sprawowania zarządu całym majątkiem (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 r.), Spółka na bieżąco podejmuje wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie jej majątku oraz interesów Wierzycieli. Mając na uwadze powyższe Emitent złożył skargę na czynności komornika sądowego z powodu całkowitej bezzasadności prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu