Raport bieżący nr 37/2015

Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż Sąd Rejonowy w Gdyni po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi Emitenta na czynności Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesora Komorniczego Lucyny Zielonka w postępowaniu  egzekucyjnym o sygn. akt Km 492/14 wszczętym z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu (Bank) na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr BTE 254/DRWA1/13 z dnia 16 lipca 2013 r. z ruchomości objętych zastawem rejestrowym w przedmiocie wniosku Spółki o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania skargi postanowił wstrzymać wykonanie czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego w sprawie o sygn. akt Km 492/14  w postaci licytacji ruchomości znajdujących się w magazynie Spółki w Wieluniu do czasu rozpoznania zażalenia z dnia 14 lipca 2015 roku. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Gdyni postanowił oddalić wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości do czasu rozpoznania skargi.

Emitent pragnie wskazać, iż na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni co do wstrzymania wykonania czynności egzekucyjnych Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczego Lucyny Zielonka wyznaczonych na dzień 10 grudnia 2015 roku przysługuje zażalenie. Jednocześnie Emitent poinformował raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 27 października 2015 roku, iż Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego Asesor Komorniczy Lucyna Zielonka obwieściła o pierwszej licytacji ruchomości należących do Emitenta wyznaczonej na dzień 10 grudnia 2015 roku o łącznej wartości szacunkowej brutto 828.644,12 PLN.

Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. Informacja o wszczęciu wyżej wymienionego postępowania została podana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 14 marca 2014 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu